مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل

شرکت

کودهای آلی به رشد گیاهی (میکروزول)

شرکت

ایران داروک

شرکت

خوشه مهر

شرکت


شکوفه

شرکت

شرکاء

شرکت

اکسدانه

شرکت

فرش شهسوارپور و پسران

شرکت


گروه تولیدی پردیس(کیمیا)

شرکت

صنایع غذایی ایمان

شرکت

موسسه تحقیقاتی بیوتکنولوژی کشاورزی

شرکت

گیاهان سبز زندگی

شرکت