شرکت بوخان

شرکت

صنعتی بهسازان ( سیمین زنجان )

شرکت

کشش مفتول و آنیل اشپیل ایران

شرکت

بهسازان سیمین

شرکت


کوپا پژوهش

شرکت

شرکت صنایع حد ایران

شرکت

صنایع مفتولی پویا سیم

شرکت

صنایع مفتولی پویا سیم

شرکت


شرکت تولیدی و صنعتی فولاد یزد

شرکت

کشش مفتول صنعتی تهران

شرکت

شرکت فروردین کالا پیمان

شرکت