تعاونی شماره 9 نمک کوبی

شرکت

شرکت کامپیوتری پارس نورد

شرکت

بازرگانی جنوب

شرکت

شرکت صنایع فن آوری رایانه هور پندار

شرکت


پژوهشکده برق و کامپیوتر

شرکت

شرکت کارپردازان کامپیوتر

شرکت

شرکت الکترونیک و کامپیوتر به پژوه

شرکت

توسعه اطلاعات تکنولوژی ایران

شرکت


تجهیزات جانبی کامپیوتر پرتو

شرکت

اطلس اپس 2200

شرکت

کامپیوتر نگارش

شرکت