تهران گلناب

شرکت

ریسندگی و بافندگی سیمین

شرکت

پنبه مرکزی

شرکت

پنبه پاک کنی شهیر

شرکت


موسسه تحقیقات پنبه کشور

شرکت

ایران نوبافت

شرکت

حوله و پنبه و هیدروفیل سهند

شرکت

پنبه نسوز حاجات

شرکت


پنبه هیدروفیل و باند و گاز صبری

شرکت

سیمینه پود

شرکت

سروش

شرکت

تجارتی نجفی

شرکت