چهار محال پلی بافت

شرکت

شرکت آذر لوله نجف آباد

شرکت

شرکت الیاف سازان تبریز

شرکت

شرکت الیاف بن جهان

شرکت


پارس لینک

شرکت

بسپار گستر پویا

شرکت

آبسان نقش جهان

شرکت

شرکت سپید بدیع فجر

شرکت


پلاس تال

شرکت

شرکت آذر انشعاب

شرکت

صنایع بسته بندی به بند یزد

شرکت

فربافت

شرکت