ریسندگی و بافندگی ری

شرکت

صنایع پارچه خراسان

شرکت

ریسندگی و بافندگی سیمین

شرکت

خرمدشت ریس

شرکت


تجارتی پرنگ فام

شرکت

چاپ و تثبیت بافت شلبافت

شرکت

تولیدی صادراتی غنچه

شرکت

صنایع پارچه هلال ایران

شرکت


پشم بافی جهان

شرکت

ترمل

شرکت

یزد الوان

شرکت

البسکو

شرکت