نکا چوب (وزارت جهاد )

شرکت

شاهین الکترود

شرکت

وزارت پست و تلگراف و تلفن

شرکت

گروه صنعتی فرد شاهین

شرکت


ترمل

شرکت

جیرفت تراکتور

شرکت

وزارت اقتصاد و دارایی

شرکت

مرکز مدارک و کتابخانه نیرو وزارت نیرو

شرکت


غذایی گلین

شرکت

شرکت خدمات اکتشاف نفت

شرکت

وزارت جهاد سازندگی

شرکت