تعاونی شماره 9 نمک کوبی

شرکت

کوشش کویر سمنان

شرکت

نمک بلور گرمسار

شرکت

تامین خوراک

شرکت


تولیدات غذایی فل

شرکت

نمک صدف سپید دلیجان(دوریس-لوریس)

شرکت

قو پرور

شرکت

پیرو شیمی

شرکت


نمک نوسهد

شرکت

نمک طبی ایران

شرکت

نمک ید دار گلبهار

شرکت

نمک خوراکی ید دار خرم

شرکت