کیمیا بهریس

شرکت

امنیکلور -

شرکت

صنایع نساجی اسکوئی (دیزج)

شرکت

نساجی عصر نو

شرکت


ماشین سازی افشار

شرکت

صنایع شیمیایی اسفر زاده

شرکت

شرکت یدک نساج خزر

شرکت

شرکت نوین ریس سنج

شرکت


صبا ماشین

شرکت

نساجی برادران نیک طبع

شرکت

صنایع نساجی نقره نخ

شرکت

شرکت نماد پردا

شرکت