ستاره دیر

شرکت

میگو کشت

شرکت

جوان

شرکت

پانصد تنی دیر

شرکت


افزون سازان

شرکت

اربیان بهار

شرکت

آتیه سبز

شرکت

فرآورده های شیلاتی بندر عباس

شرکت


فن آوری و راه بری آبزیان آسیا

شرکت

سرد خانه بنیاد خیریه مصلحان

شرکت

شالو

شرکت

مواد غذایی چینه

شرکت