ماسه سیلیکا

شرکت

کابلهای مخابراتی شهید قندی

شرکت

فرش ستاره کویر یزد

شرکت

خرمابن جنوب

شرکت


سیمان سازان

شرکت

ایران پیت

شرکت

قند حبه زارعی

شرکت

توکا صدر

شرکت


فولاد گران

شرکت

فرش فاخری تبریزی

شرکت

کارخانه اتاقکهای مرغ تخم گذار

شرکت

قند نقش جهان ( سهامی عام )

شرکت