گروه صنعتی صادق چراغی و شرکاء

شرکت

طلا بوم

شرکت

سیار

شرکت

لیما شیمی

شرکت


بهکار یار شیمی

شرکت

بتون شیمی خاور میانه

شرکت

صنایع شیمیایی و رنگسازی صفا شیمی

شرکت

پارس شیمی

شرکت


پارس شیمی ققنوس

شرکت

آذر شیمی

شرکت

راوه صنعت

شرکت