بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی(سودکو)

شرکت

شکرافشان تبریز

شرکت

صنایع و کشت و صنعت کارون

شرکت

شکر تربت جام

شرکت


ثابت خراسان

شرکت

قند نقش جهان ( سهامی عام )

شرکت

توسعه سرویسهای بازرگانی

شرکت

اقلید شکر

شرکت


شکر حکمتان

شرکت

اتو بار آمری

شرکت

قند خوی

شرکت

ستاره سبز ( چالشگر)

شرکت