گسترش و سرمایه گذاری داروئی ایران

شرکت

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

شرکت

های تای

شرکت

ترغیب صنعت ایران و ایتالیا

شرکت


بانک صنعت و معدن

شرکت

سرمایه گذاری شاهد

شرکت

ایران کنت

شرکت

توسعه و سرمایه گذاری کیش

شرکت


بیمه صادرات و سرمایه گذاری (ای.آی.آی.سی)

شرکت

سرمایه گذاری صنعت و معدن

شرکت

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

شرکت

نور ویژه

شرکت