رزین صنعت فجر

شرکت

رزین های صنعتی ایران

شرکت

صنایع شیمیایی سامد

شرکت

صنعتی کارا رزین

شرکت


نگار گستر جاوید( نگارستان)

شرکت

اشتیاقی

شرکت

چسب ساز

شرکت

کیمیا رزین

شرکت


رزین ماشین

شرکت

تولیدی طبا شیمی

شرکت

رنگ و رزین آسیا

شرکت

رزینفام

شرکت