صنایع مس ذوچن

شرکت

مجتمع فولادسازان دقیق قم

شرکت

آلیاژگران (دنیای کنترل)

شرکت

مجتمع استیل اسفراین

شرکت


فولاد ساب

شرکت

آلیاژهای غیر آهنی امین سلفچگان

شرکت

آرمنیان فولاد

شرکت

تولیدی ذوچن

شرکت


آندایزینگ نوین

شرکت

ذوب فلزات آلیاژ

شرکت

فولاد آلیاژی ایران

شرکت

تولید آلومینیوم شریعتی

شرکت